Инструментът за самооценка (Self-Assessment Tool – SAT ) ще бъде разработен в рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средни предприятия“ SMEINNOBOOST № BMP1/1.2/2481/2017 финансиран по Програма за транснационално сътрудничество “Балкан-Средиземноморие 2014-2020 г.

SAT представлява електронен инструмент за самооцека на иновационния капацитет на малките и средни предприятия.