Проект BASE стартира работния си процес в Плевен на 10 октомври 2019 година. На встъпителната среща участници бяха активни хора, които имат желание да започнат собствен малък бизнес. Те бяха поканени да се включат в обучението по програмата, която има за цел да предостави практически знания и умения за пътя на една бизнес идея до започването на бизнес. В срещите участват и представители от реалния бизнес, които споделят своя опит и научени уроци. Курсът се състои от 13 теми, включени и в “Наръчник за успешен бизнес”, който е на разположение на обучаемите.

Основната цел на проекта е развитие на човешките ресурси, подобряване на качеството на живот и насърчаване на социалното включване, в Северозападния /област Враца/ и Северен централен /област Плевен/ райони, чрез развитие на предприемачеството, посредством практическо обучение за пътя от идеята за бизнес до реализацията на успешен продукт или услуга.
Проектът има следните специфични цели:
• Да се стимулира предприемаческата активност в региона, чрез предоставяне на специфично обучение за лица, които имат желание да започнат свой малък бизнес и да се надградят постигнатите резултати от проведените две обучения в област Враца, в периода октомври 2019 – януари 2020 година. Специален фокус ще се обърне към изнасяне на обучението на терен в общините Криводол, Мездра, Оряхово, Мизия, Козлодуй и Враца, така че обучаемите от конкретните общини да могат да имат по-директен достъп до обучителния процес, както и разширяване на териториалния обхват на програмата, включвайки и област Плевен.

• Да се създаде предприемаческа култура и да се насърчи бизнес мисленето в представителите на целевата група /млади хора, жени и активни лица от 16 до 64 години/, чрез обучение и трансфер на добри практики и ноу-хау от реално действащи предприемачи – ментори. Обучителните 6+4 /6 курса във Врачанска област и 4 курса в Плевенска област/ курса по предприемачество да завършат успешно с разработването на реални бизнес планове за реални бизнес идеи на обучаемите, най-добрите да бъдат стимулирани чрез разпределяне на награден фонд, съгласно бюджета на проекта.

• Да се разшири мрежата от участниците в проекта, която да осигури устойчивост на проектните резултати и възможности за обмен на опит и взаимопомощ след края на проекта.

Целева група на проекта – младежи и трудоспособни хора на възраст от 16 до 64 годишна предимно от Северозападния и Северен централен райони, но не само, притежаващи средно или висше образование /по изключение и основно образование, най-вече за лицата от малцинствените групи/, които имат току-що стартирал бизнес или ясна идея за развитие на собствен бизнес. Кандидатите преминават през интервю с експерти от Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес /НСМСБ/, в резултат на което ще бъде сформирана групата на обучаемите от шест + четири групи от по 20 участника. Подборът ще бъде направен на база трансфер на опит и добри практики от НСМСБ в избора на начинаещи предприемачи и от натрупания опит от пилотното прилагане на програма BASE в района.

Срещите преминават неусетно и интересно за участниците. Задълбочено и отговорно се обсъждаха бизнес идеите на отделните обучаеми. Разработват се бизнес планове, които дават възможност да осмислят обхвата на инвестициите, проблемните зони, източниците на финансиране, както и възможни рискове, които трябва да управляват. С особено внимание беше представен и новият модел на стартиране на бизнес, т.н. “Lean start-up” или “Постно стартиране”, който дава възможност за апробиране на бизнес идеята без да се правят излишни и рискови разходи.

Партньори и организатори:
Национално сдружение на малкия и среден бизнес – НСМСБ и Америка за България

На 30 януари 2020 година, от 16:00 часа в залата на Градската библиотека в гр. Плевен предстои представянето на разработените бизнес идеи пред жури, окончателно класиране на участниците в състезанието за наградния фонд и награждаване на класираните на първите 3 места.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *