Фирма „Игъл вали“ ЕООД в качеството й на бенефициент по проект „Социално предприятие Игъл вали ЕООД “, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0354-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

обявява конкурс за следните длъжности:

I. Персонал от целевите групи на пазара на труда за работа в социалното предприятие в това число:

 • безработни младежи до 29 годишна възраст включително;
 • продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца;
 • безработни лица над 54-годишна възраст;

Към момента на кандидатстване, кандидатите не участват в никаква форма на заетост, като например:

 • работа по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му;
 • осъществяват стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
 • са тютюнопроизводител/земеделски производител;
 • имат сключен договор за управление и контрол на търговски дружества;
 • имат доходи от упражняване на занаят или свободна професия;
 • имат доходи от извънтрудови правоотношения;
 • са изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД.

 

 1. Машинен оператор, дървообработване – 1 щатна бройка за период от 12 месеца.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование със средна техническа квалификация;
 • минимум 3 г. професионален опит;
 • умения за работа с дървообработващи машини – абрихт, щрайхмус, фреза, циркуляр, пробивeн апарат, банциг, пневматични чукове и такери;
 • умения за работа с ръчни инструменти и инструменти за дървообработващи машини; познания и опит с различен дървен материал;
 • познаване на правилата по безопасност при работа с машини, инструменти и материали.

 

Описание на длъжността:

Произвежда изделия от дървен материал за строителната и селскостопанската промишленост; подбира и управлява съхранението на дървения материал и готовата продукция; поддържа дървообработващите инструменти и машини в изправност; води отчетност и изпълнява инструкциите на прекия си ръководител.

 

 1. Дограмаджия дърво и пластмаса – 1 щатна бройка за период от 12 месеца

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • средно образование със средна техническа квалификация;
 • минимум 3 г. професионален опит;
 • умения за работа с ръчни инструменти и машини, използвани при демонтаж и монтаж на дограми, врати и др.;
 • способност правилно да оразмерява изделията, спазвайки технологичните ограничения в производството, транспорта и монтажа на дограми, врати и др.
 • познаване на правилата по безопасност при работа с машини, инструменти и материали, както и при височинни работи.

 

Описание на длъжността:

Извършва монтаж и демонтаж на дограми, интериорни и външни врати; снемане на размери; ремонт и поддръжка на дограми и врати.

 

 1. Работник в строителството – 4 щатни бройки за период от 12 месеца.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • основно образование;
 • способност за извършване на физически труд;
 • професионален опит ще се счита за предимство.

 

Описание на длъжността:

Извършване на товаро-разтоварни работи; ръчни изкопни дейности; ръчно разрушаване и почистване; подготовка на строителни смеси; изпълнение на помощни и спомагателни работи съвместно с работници от по-високи разряди на строителни обекти, складове, бази, изискващи значителни физически усилия; почистване на строителни площадки; познаване на правилата по безопасност при работа с машини, инструменти и материали.

 

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по събеседване по телефон и интервю, включващо тест за основни умения за длъжностите от т. 1 и 2. Кандидатите преминали успешно интервюто ще бъдат поканени да подпишат декларация, че попадат в целевата група.

 

Кандидатите могат да заявяват участие в конкурса на телефон 0879525991 или на e-mail stoian.tonev@gmail.com в срок до 17.00ч. на 13.12.2018г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *