Център за професионално обучение

Чрез своя Център за професионално обучение и образование се провежда обучение по повече от 40 професии.

С цел повишаване квалификацията се организират курсове за мениджъри, среден управленски персонал и изпълнители с различни форми на обучение, включително по ключови компетентности. 

Застъпено е неформалното обучение на възрастни и използването на иновативни методи и техники на обучение в стратегически сектори на българската икономика – туризъм, селско стопанство, енергетика/ВЕИ и ИКТ.

Поддържаните професии са: Машинен техник, Заварчик, Стругар, Шлосер, Електротехник, Електромонтьор, Монтьор на транспортна техника, Монтьор на подземно-транспортна техника, Строител, Монтаж на водоснабнителни и кан ализационни мрежи

Референции_ЦПО