Организацията предоставя различни услуги на своите членове, като обучение и повишаване квалификацията на мениджърите, информационни услуги, маркетингови проучвания, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти, данъчни, счетоводни и юридически консултации, консултации при кандидатстване за получаване на грантове и за отпускане на кредити. 

През годините НСМСБ се специализира в подготовката на проекти за грантове от фондовете на ЕС и от национални финансиращи програми, в разработка и осъществяване на публично частни партньорства, в индивидуално обучение на фирмени и общински експерти и екипи за разработка и управление на проекти. Експертни звена за предоставянето на тези услуги са създадени и работят на териториален принцип, за да обслужват членовете и партньорите на Сдружението.

Сдружението е партньор на застрахователни, банкови и финансови институции, с повечето от които има подписани споразумения за партньорство, които отразяват духа и нагласата за споделяне на опит и обединяване на ресурсите.

Понастоящем в организацията членуват юридически /вкл. организации като колективни членове/ и физически лица-мениджъри или самонаети. Членуващите в НСМСБ микро, малки и средни предприятия работят в отраслите: туризъм, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, телекомуникации, лека промишленост, машиностроене, транспорт, строителство, търговия, рекламна дейност и др. 

Националното сдружение има изградени регионални структури в София, Пловдив, Хасково, Варна, Бургас, Плевен, Враца, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Видин, Благоевград и Годеч. Привлечени са като колективни членове браншови сдружения – Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори, Национално сдружение на малките и средни предприятия в туризма, Национално Сдружение на малките преработвателни в хранителната промишленост, Сдружение на работодателите в шивашката промишленост, Независима асоциация на млекопроизводителите, Независима асоциация на местните видео разпространители в България, Асоциация на микропредприятията в селските райони.

Организацията предоставя ноу–хау, като включва предприемачи и млади хора, представители на фирмите и/или общините, в разработването на новите проекти и в дейностите по управление на текущите проекти на Сдружението, като по този начин развива техния капацитет по най-ефективния метод – обучение чрез правене. Наред с това, НСМСБ организира курсове за разработване и управление на проекти. Част от структурите на НСМСБ по места консултират местните фирми при кандидатстване по донорски програми. Консултантски капацитет е развит в градовете София, Пловдив, Хасково,  Плевен, Кърджали, Монтана, Враца и Бургас.

Сдружението е учредител на Национално сдружение за управление на проекти, като председателят на НСМСБ бе избран и за негов председател. 

Системата за управление на качеството на НСМСБ е проверена, оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Област на приложение: Консултации по достъп до финансиране от банки, публични фондове (вкл. Европейски фондове) и други институции, подготовка и управление на проекти, информационни, маркетингови и други видове услуги, квалификация и обучение, организиране и провеждане на публични събития, включително и с цел представляване на членовете на организацията в диалога с централната и местната власт.

За своите членове и клиенти НСМСБ участва в изготвяне на бизнес планове за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските фондове, включително обучение на проектни и финансови мениджъри. Подготвя Бизнес планове за привличане на инвестиции от фондове за рисков капитал и други финансови източници,  бизнес планове и технико-икономически обосновки за искане на кредити от наши и чужди банки. Предоставя на услуги чрез Депозитара на проекти и изобретения.