При реализирането на своята дейност НСМСБ представлява своите членове в диалога с централната и местните власти и партнира с неправителствените организации. Сдружението работи успешно с Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. 

В последните години НСМСБ активно сътрудничи с местните власти по създаването, актуализирането и реализацията на общински и областни програмни документи. Особено ползотворно партньорство се осъществява с община Годеч, Павликени, Батак, Мездра, Монтана, Трявна, Търговище, Ямбол, Асеновград, Разлог, Перник, Своге, София, Пловдив, Брезово, Братя Даскалови, Родопи, Перущица, Марица, Първомай, Плевен, Свищов и др. Работата с местните власти и натрупаният опит са сериозен капитал на Сдружението.

Заедно с Центъра за Икономическо Развитие НСМСБ е участник в разработването на модел за изграждането на Интернет база данни с информация за малките и средните фирми в България, като част от ECON.BG – икономическият портал на България. 

НСМСБ осъществява съвместни проекти с Асоциация на българските градове и региони, Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”, СУ”Св. Климент Охридски”, Национално Сдружение за Управление на Проекти, Асоциация по мениджмънт и предприемачество, Българска Агенция за Регионално Развитие, БАН, БАСЕТ и др. 

Засилено е взаимодействието с Асоциацията на индустриалния капитал в България, Произведено в България – съюз на МСП, Българската Търговско-Промишлена Палата, Българска Стопанска Камара, Национална Занаятчийска Камара  и други работодателски организации. Активни са контактите с Федерацията за Реформа в Местното Самоуправление, БАРДА, Центъра за Развитие на Предприемачеството и други неправителствени организации, подпомагащи регионалното и икономическото развитие. 

В международен план се осъществяват съвместни инициативи със сродните организации в Европа. Изпълнени са съвместни проекти с партньори от 22 европейски страни. 

НСМСБ чрез своя Консултативен и Експертен съвет изработи: Харта на малкия и среден бизнес, документите по статута и функциите на Общинския гаранционен фонд на Столична община и редица други документи, които е предоставило на партньори и институции за ползване.

Представители на НСМСБ участваха в работата по създаване и приемане на някои от най-важните закони и поправки на закони, довели до подобряване на бизнес-климата, като Закона за малките и средни предприятия, Закона за ограничаване на административното регулиране на стопанската дейност, Закона за устройство на територията, Закона за далекосъобщенията.

НСМСБ активно работи за подобряване на бизнес средата в селските райони. В тази връзка сдружението беще член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. и член на Тематичната работната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, а неговият Председател – г-жа Елеонора Негулова бе Председател на постоянната Работната група по приоритетна ос 3 – „Повишаване качеството на живот в селските райони” и бе член на Работната група по приоритетна ос 4 по Програма за Развитие на Селските Райони – „ЛИДЕР”. Понастоящем НСМСБ е член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 год. и на Комитета за наблюдение на ОП Морско дело и рибарство.

Учреден е и действа Открит форум за диалог на малкия и среден бизнес със Столична община, чийто стратегически партньор е Столичният гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

Председателят на НСМСБ работи за Европейската комисия като национален експерт по прегледа на Акта за МСП на ЕС за 2016-2017 година.
Организацията си постави задачата да задълбочи досегашните успешни взаимодействия с общините и областните администрации за валоризиране на местните ресурси с цел устойчиво социално-икономическо развитие, включително валоризирането на културно-историческото и природно наследство чрез публично – частни партньорства и културно предприемачество за осъществяване на регионални политики.