Мрежа YOUTHENT

Проект „Entrepreneurship Networking and Transfer of Youth Career Development and Employment practices“ („Предприемачество в мрежа и трансфер на практики за заетост и кариерно развитие на младежта“) е съфинансиран от ЕС через ИПП и се осъществява в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция №2007CB16IPO008. Проектът се изпълнява през периода 01.09.2015 г. – 31.08.2016 г. 

Партньори по проекта са Национално сдружение на малкия и среден Бизнес (НСМСБ) – клон Ямбол и Камара на търговците и занаятчиите Къркларели, Турция. Водещ партньор е Национално сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ), с опит повече от 20 години в управлението на проекти, трансфера на иновации и подпомагане на развитието на общество, основано на знанието в България. НСМСБ е с традиции в изграждането на бизнес-мрежи и капацитет за конкурентоспособност.

Камарата на търговците и занаятчиите в Къркларели е основана през 1963 г. и е професионална организация с характеристики на публична институция, чието ръководство се определя чрез избори при съдебен контрол, определени със закон. В момента в Камарата членуват около 12 000 търговци и занаятчии и 28 дъщерни дружества. Организацията има опит и натрупан капацитет в изпълнението на няколко проекта в трансграничния регион. 

Целта на проекта е засилване на кариерното развитие, насърчаването на предприемачеството сред младите хора и подобряване на връзката между образованието и бизнеса в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа до информация, трансфер на добри практики и изграждане на икономическата синергия за малките и средни предприятия в региона на общините Ямбол и Къркларели.

За да се запознаете с отделни участници в проекта, кликнете върху изображението (за разглеждане и изтегляне на файл в PDF формат) или ползвайте съответния символ за Word формат

word-downloadandroid_page_1Магазин за биохрани „ЗдравеЙ“

bio-magazin_page_1word-download

 

 

word-downloadcosmetichen-salon_bg_page_1Дрогерия „МiaVita“
drogeria_bg_page_1

word-download