Програма: Програма за транснационално сътрудничество “Балкан-Средиземноморието 2014-2020 г.

Проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия“

SMEINNOBOOST № BMP1/1.2/2481/2017

ПРОЕКТ „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST“

Настоящият проект предвижда разработване на данни, инструменти и система за повишаване на иновационния потенциал и конкурентоспособността на МСП в региона на Балканите  с цел да допринесе за интелигентен и устойчив растеж.

Бюджет: 879 504,18 Евро

Партньорите в проекта са:

 • Национално сдружение на малкия и среден бизнес – водещ партньор на проекта
 • Национален статистически институт- Република България
 • Държавен завод за статистика – Бивша Югославска Република Македония
 • Институт по статистика- Република Албания
 • Фондация за развитие на малки и средни предприятия – Скопие, Бивша Югославска Република Македония
 • Агенция за регионално развитие на Фондация “Корче”, Република Албания
 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, България
 • Фондация за научни изследвания и технологии Hellas, Научно-технологичен парк на Крит- Гърция
 • Катедрата по компютърни науки към Кипърския университет, Никозия, Кипър,
 • Фонд за иновации и технологично развитие- Бивша Югославска Република Македония

Основният проблем и предизвикателството, които трябва да бъдат преодолени от проекта, са ниските нива на иновации в региона на БМ, произтичащи от фрагментираните пазари, трансфер на ноу-хау и работа в мрежа в оптимални равнища и необходимостта от повишаване на знанията и разбирането на управлението на МСП по отношение на иновациите. Според глобалния иновационен индекс за периода 2015 г., обхващащ период от 3 години 2012-2014 г., България се нарежда на 39-то място, Гърция на 45-о място, БЮРМ на 56-та, Албания на 87-та и Кипър на 34-то място от 141 страни.

Тази информация показва, че иновационният капацитет и потенциалът трябва да бъдат укрепени в региона на Балкани-Средиземно море и че има пропуск между страните, участващи в проекта – членовете на ЕС притежават по-висок иновационен капацитет от страните по ИПП/инструмент за предприсъединяване/. Освен това, тъй като МСП са гръбнакът на европейската икономика, целта на настоящия проект е ограничена до иновации в този клас размер, включително микро, малки и средни предприятия със служители до 249 души.

КАКВО  СЕ НАПРАВИ:

Водещият партньор НСМСБ проведе конференция на тема: „Ключови фактори за генериране и внедряване на иновации от МСП“. Тя се състоя на   07 декември от 13.30 часа, в зала «Парк-хотел Москва, ул. Незабравка N: 25, конферентна зала.

В конференцията ще взеха участие :

– Елеонора Негулова Председател и член на УС на Националното сдружение на малкия и среден бизнес и проектен мениджър проект SMEINNOBOOST

– Любомир Ганчев – Съветник на министър Емил Караниколов – Министерство на икономиката

– Ивелина Пенева – Главен директор – УО на ОПИК 2014-2020 – Успехи в подкрепа иновационната актинвост на МСП

– Владислав Цветанов– Министерство  на земеделието, храните и горите

– Ваня Желева – Национален статистически институт /НСИ/ –  „Статистическо изследване на иновационната дейност в Република България“

– Румен Атанасов- Член на Националния съвет на АИКБ и председател на БАСЕЛ поглед от страна на бизнеса

– Доц. Йосиф Аврамов- Съпредседател на съвета по иновации при БТПП, член на УС на БТПП – Двата проекта на Съвета по иновации  при БТПП – ПЛАТФОРМА “Иновационна борса” и “Център за трансфер на технологии” –  основна част от взаимодействието на науката с бизнеса

– Йордан Дошев -Институт по информационни и комуникационни технологии БАН – Среща ли се науката с МСП по пътя на генериране и внедряване на иновации от МСП

В началото на програмата на събитието бе предвидено провеждане на брифинг за медиите за общо представяне целите и резултатите по проект SMEINNOBOOST

Също така се проведе уъркшоп с представители на фирми, които да споделят техните виждания и проблеми в областта н иновациите. Бяха информирани за САТ анализа.

На 31 януари и 1 февруари 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на международен семинар за разработване на въпросник и методология за провеждане на статистическо изследване на иновационната дейност на малките и средните предприятия (МСП).

Семинарът се проведе в рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost – SMEInnoBoost) към транснационалната програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ (Interreg – Balkan-Mediterranean 2014 – 2020), насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в региона.

Участваха експерти от статистическите служби на България, Албания и бившата югославска република Македония, Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България (водещ партньор по проекта), Научно-технологичен парк на о. Крит при Фондация за научни изследвания и технологии – Гърция, Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, Фондация за малките и средните предприятия – Скопие, бивша югославска република Македония, Агенция за регионално развитие на Корча, Албания.

Срещата беше открита от председателя на НСИ – г-н Сергей Цветарски, който приветства участниците и им пожела ползотворна съвместна дейност за постигане на целите на проекта, като подчерта важността на сътрудничеството между партньорите за повишаване на транснационалния иновационен капацитет на МСП в Балкано-Средиземноморския регион.

Дневният ред на семинара обхващаше две работни сесии. Първата работна сесия беше посветена на темата как сложното явление като иновации се измерва на ниво ЕС и на национално ниво от три страни – Албания, България и БЮРМ. Тази сесия предостави информация за правните и методологическите изисквания на ЕС по отношение на статистиката за иновациите, тъй като резултатите от новото статистическо проучване за иновационната дейност на МСП трябва да са в съответствие с тези изисквания и трябва да са в съответствие с данните, събрани чрез редовните национални иновационни проучвания. Беше даден и кратък преглед на етапите на развитие на проучването на иновациите на Общността (CIS).

Настоящите национални практики и опитът, придобит досега от трите страни (Албания, България и БЮРМ) в областта на статистиката за иновациите, бяха представени от експерти от съответните национални статистически служби и бяха обсъдени от всички участници в семинара.

Втората работна сесия бе съсредоточена върху разработването на статистически инструментариум (въпросник и методология) за проучване на иновационната активност на МСП, което ще се проведе в Албания, България и БЮРМ. Водещият партньор в проекта (NASMB) даде подробна презентация за резултатите от проучването “Идентифициране на нуждите и ключовите фактори за осъществяване на иновациите от страна на МСП” и предостави преглед на съществуващите SAT за иновации в МСП.

Беше постигнато общо съгласие по предложените хармонизирани методологични препоръки, които трябва да бъдат следвани при провеждането на проучването на иновационната дейност на МСП. Тези препоръки имат за цел да осигурят висока степен на хармонизация на резултатите от проучването и изготвяне на сравними статистически данни с добро качество за трите участващи страни – Албания, България и БЮРМ. В резултат на дискусиите беше изяснено и постигнато съгласие, че обхватът на статистическото проучване на МСП, както и на Инструмента за самооценка, ще включва следните икономически дейности, съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev 0.2):

NACE 26: Производство на компютърни, електронни и оптични продукти;

NACE 61: Телекомуникации;

NACE 62: Компютърно програмиране, консултации и свързани с тях дейности;

NACE 63: Дейности, свързани с информационните услуги.

Тези икономически дейности в сектора на ИКТ бяха определени като общ приоритет за трите участващи държави въз основа на анализа на техните правителствени стратегии.

Първият вариант на въпросника за проучването на иновационната дейност на МСП беше представен чрез въпрос, включващ кратко обяснение за мотивацията зад всеки въпрос и категориите му за съставяне. В последвалата широка дискусия участниците в семинара предоставиха полезни коментари и предложения и постигнаха принципно съгласие по предложената структура и съдържание на проекта за въпросник.

Като резултат от полезната дискусия някои промени в проекта на въпросника ще бъдат направени от НСИ на България и окончателната версия ще бъде разпространена в статистическите служби на Албания и БЮРМ в началото на март 2018 г. Тя трябва да се използва допълнително модел за подготовка на националните въпросници (на официалните езици на трите участващи държави) за провеждане на проучването за иновационната дейност на МСП.

Водещият партньор на проекта (НСМСБ) предостави полезна информация и разяснения по първия доклад за напредъка и някои други текущи въпроси по проекта. Беше представен и графикът на предстоящите срещи.

СЪБИТИЯ :

Междинната среща в Солун, Гърция беше обявена  за 05 юли 2018 г. и на нея ще бъдат дискутирани следните теми:

 • SMEINNOBOOST Прогрес на проекта от 1 август, 2017 г. до 30 юли, 2018 г.
 • Модификация на бюджета на проекта
 • Доклад за напредъка на проекта до JS & MA за периода 1 януари, 2018 – 30 юни, 2018 г.( Шаблони, начин на отчитане; Финансови въпроси / FLC /)
 • Комуникационна стратегия на SMEINNOBOOST / Информация, публикувана в уеб сайта на BMP; Семинари в бивша Югославска Република Македония и Албания; Срещи за иновации
 • Съдържание на уеб сайта – www.smeinnoboost.org
 • Други много важни въпроси, свързани с предстоящите дейности
 • SAT
 • Транснационални клъстери за иновации
 • Статистическа информация за бенчмаркинг

Третата междинна среща се проведе на 1 Ноември 2018 година в Тирана, Албания.

За повечe  информация: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. & tel: 02/ 4914212.

Официален сайт на проекта www.smeinnoboost.org

Информация за проекта в сайта на програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020г.

http://www.interreg-balkanmed.eu/search/?query=SME+Innovation+Capacity+Boost

Официален сайт на програмата: http://www.interreg-balkanmed.eu/