На 16 октомври 2020 година в гр . София се проведе финалната среща по ПРОЕКТ „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/ “SMEINNOBOOST“ 

Проекта е разработен и финансиран по Програма: Програма за транснационално сътрудничество "Балкан-Средиземноморието 2014-2020 г.

Бюджет: 879 504,18 Евро

Партньорите в проекта са:

-              Национално сдружение на малкия и среден бизнес - водещ партньор на проекта

-              Национален статистически институт- Република България

-              Държавен завод за статистика –Република Северна Македония

-              Институт по статистика- Република Албания

-              Фондация за развитие на малки и средни предприятия – Скопие, Република Северна Македония

-              Агенция за регионално развитие на Фондация "Корче", Република Албания

-              Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, България

-              Фондация за научни изследвания и технологии Hellas, Научно-технологичен парк на Крит- Гърция

-              Катедрата по компютърни науки към Кипърския университет, Никозия, Кипър,

-              Фонд за иновации и технологично развитие- Република Северна Македония

Срещата беше открита от г-жа Елеонора Негулова , Проектен мениджър и председател на Национално сдружение на малкия и среден. Тя представи постигнатите резултати , като акцентира вурху следните работни пакети:

В работен пакет 4 се постигна следното:

- Инструмент за самооценка (SAT) разработена и внедрен на български английски, македонски и албански език . Електронната система е базирана на въпросник, съдържащ въпроси, организирани в икономически и организационни категории, които въз основа на експертна преценка определят профила на тестваното предприятие и по-специално в този случай способността му да въвежда или създава иновации и иновативни продукти, услуги или друг вид иновации. След попълване на въпросника, въз основа на математически механизъм / многокритериален анализ /, системата определя възможностите на компанията, като посочва в проценти възможностите на компанията във всяка категория въпроси и формира обобщена окончателна оценка. По този начин компанията може да види къде са нейните силни страни и къде трябва да положи допълнителни усилия, за да бъде по-успешна в създаването или внедряването на иновации и засилване на  иновационния капацитет на МСП,

-Разработване на SAT (електронен) и Ръководство за кандидатстване - Основни партньори участващи  LP, PP5, PP6, PP8; Поддържащи - PP2, PP4

-Анализ на най-добрите практики на подобни инструменти за оценка - LP, PP5, PP6, PP7, PP8

-Пилотно тестване на SAT с МСП в страните партньори (200) - LP, PP5, PP6, PP8

Разработване на сравнителни доклади с използване на статистически данни и SAT информация за МСП (150), за държава (3) и транснационално (1) - LP, PP5, PP6

Критерии и методология за оценка за избора на МСП, за които бяха разработени планове за иновационни действия - Основни партньори - LP, PP5, PP6; Поддържащи - PP2, PP4

-Разработване на планове за действие за иновации (40) за избрани пилотни МСП (отворена методология / критерии), които предоставят препоръчителните стъпки за разработване и внедряване на иновации -  Плановете бяха рчазработени от НСМСБ, PP5 , PP6, PP8

-Работен пакет  5: Транснационални клъстери за иновации се възползва от разработени инструменти и събира информация от предишни РП и добавена стойност, като осигури транснационален ефект върху проекта.

-Разработване на препоръчителна клъстерна система за транснационални иновационни клъстери - PP7, PP8

Пилотно внедряване на системата на база данни за информация от SAT и статистическо проучване - PP7, PP8

-Подготвителен състав за формиране на пилотни транснационални иновационни кластери в страни по проект - PP7, PP8

Работен пакет 6: Фактори за стимулиране на успешния иноватор

Този пакет комбинира събраните знания чрез разработването на доклад на английски език за анализ на транснационални фактори, благоприятстващи иновациите, надграждайки резултатите от данните, инструментите и системата (Всички партньори),

-Брошура на успешния иноватор обобщаваща основните констатации в доклада, адаптиран за безплатно използване от МСП

Засегнати бяха следните следните теми :

-Проучване за иновационната активност на МСП  в ИКТ сектора в България - преглед на методологията и обобщени резултати - ПП2 Националния статсистически институт на България

-Повишаване на капацитета за иновации на МСП -Работен пакет 5, IICT-BAS Транснационални иновационни клъстери-Проектиране и внедряване на WEB-базирана система за препоръки- ПП7 Институт по информационни и комуникационни технологии - Българска академия на науките

Поради спазването на епидемиологичните мерки на финалната среща присъстваха водещия партньор- Национално сдружение на малкия и среден бизнес, ПП4-Националния статистически институт на Албания; ПП2 Националния статсистически институт на България ,  ПП7 Институт по информационни и комуникационни технологии - Българска академия на науките.  Дистанционно се включиха ПП8 ПП5 ПП6.

С финалната среща приключиха и дейностите на проекта , като за окончателното финализиране остава да бъдат извършени финална контрола FLC и окончателен финален репорт в Системата за отчет на проекта MIS  на програма "Балкан-Средиземноморието 2014-2020 г.