До членовете на НСМСБ 

 01/07/2020г.

Управителният съвет на Националното сдружение на малкия и среден бизнес на основание чл. 23, ал.1 от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на 03.08.2020 г. от 15 ч. в залата на централния офис на НСМСБ, гр. София, бул. Цариградско шосе №15 А, ет.3, ап.6 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните финансови отчети за 2019 година и доклад за дейността на НСМСБ, съгласно чл. 29, 1 и чл. 25, ал. 1, т. т. 9 от ЗЮЛНЦ ;

2. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на управителния съвет на НСМСБ за дейността им до момента на Общото събрание;

3. Промяна в Устава на НСМСБ;

4. Избор на нови членове на УС на НСМСБ

5.Разни

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез техни упълномощени представители. При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на членовете. Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на посочения адрес на сдружението.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСМСБ

01 юли 2020 година