ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ВРАЦА

На основание чл. 23, ал. 1 от Устава на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ВРАЦА се свиква на 10. 07. 2020 година редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението. Събранието ще се проведе на адрес: гр. Враца, ул. Иванка Ботева 10, вх. А, ап .2 от 17.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на дейността на Управителния съвет и Контрольора;
  2. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет и Контрольора на РСМСБ - Враца за дейността им до момента на Общото събрание;
  3. Избор на нов УС и Контрольор на РСМСБ
  4. Приемане годишния счетоводен баланс за 2019 година
  5. Разни

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на Сдружението. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на Сдружението безплатно.

 

Свикването на ОБЩОТО СЪБРание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет – страницата /сайта/ на Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес и поставяне на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

 

При липса на кворум, на основание чл. 25 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.