Клуб на жените Родопчанка-гр. Смолян успешно приключи работата по проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян. Този проект, получил финансиране от Българския фонд на жените и Фондация BCause,  стартира в началото на тази година.

Дейностите започнаха с идентифициране на малки и средни фирми, предимно с женски състав, в които да се проведе Кампанията. След предварително постигнато съгласие с представители на ръководството, бяха проведени 45 дълбочинни интервюта по  утвърден въпросник. Поради създалата се напоследък непредвидена пандемична обстановка, част от интервютата се проведоха по телефон. На посетените фирми се предоставиха за обсъждане и прилагане на практика съставен предварително План за действие, основан на нулева толерантност към насилието и гарантиране на сигурността на жените на работното им място, както и разработен Наръчник за бизнеса в отговор на насилието над жени.  

По проекта е създадена специална платформа, на която са публикувани споделени добри практики от посетените фирми. В края на кампанията е изготвен обобщен Доклад с анализирани резултати, който Ви изпращаме като една от заинтересованите страни. Анализът показва, че в посетените фирми няма нито един регистриран случай на насилие над жени на работното място. От една страна това е добре, но от друга страна поставя въпроси-дали не се прикриват проявени случаи на насилие, дали има страх от споделяне или наистина това е реалната ситуация в региона. Едно е безспорно - в резултат на проведената кампания бяха привлечени местните бизнес общности в работата по превенция на насилието над жени. Постигнахме уверение от интервюираните, че ще се запознаят с предоставените им от нас материали и по подходящ начин те ще достигнат до колектива.

Идеята на членовете на „Клуб на жените Родопчанка-гр. Смолян успешно приключи работата по проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян. Този проект, получил финансиране от Българския фонд на жените и Фондация BCause,  стартира в началото на тази година.

Дейностите започнаха с идентифициране на малки и средни фирми, предимно с женски състав, в които да се проведе Кампанията. След предварително постигнато съгласие с представители на ръководството, бяха проведени 45 дълбочинни интервюта по  утвърден въпросник. Поради създалата се напоследък непредвидена пандемична обстановка, част от интервютата се проведоха по телефон. На посетените фирми се предоставиха за обсъждане и прилагане на практика съставен предварително План за действие, основан на нулева толерантност към насилието и гарантиране на сигурността на жените на работното им място, както и разработен Наръчник за бизнеса в отговор на насилието над жени.  

По проекта е създадена специална платформа, на която са публикувани споделени добри практики от посетените фирми. В края на кампанията е изготвен обобщен Доклад с анализирани резултати, който Ви изпращаме като една от заинтересованите страни. Анализът показва, че в посетените фирми няма нито един регистриран случай на насилие над жени на работното място. От една страна това е добре, но от друга страна поставя въпроси-дали не се прикриват проявени случаи на насилие, дали има страх от споделяне или наистина това е реалната ситуация в региона. Едно е безспорно - в резултат на проведената кампания бяха привлечени местните бизнес общности в работата по превенция на насилието над жени. Постигнахме уверение от интервюираните, че ще се запознаят с предоставените им от нас материали и по подходящ начин те ще достигнат до колектива.

Идеята на членовете на „Клуб на жените Родопчанка“ е тези проучвания да продължат и занапред, за да обхванат все по-голям брой фирми в различни отрасли. Това е препоръка, която е залегнала в изготвения Доклад-анализ от проведената кампания, отправен към институциите, които имат правомощията да вземат решения за предстоящи действия.

е тези проучвания да продължат и занапред, за да обхванат все по-голям брой фирми в различни отрасли. Това е препоръка, която е залегнала в изготвения Доклад-анализ от проведената кампания, отправен към институциите, които имат правомощията да вземат решения за предстоящи действия.