• Home »
  • Новини »
  • Покана до членовете на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС ВРАЦА

Покана до членовете на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС ВРАЦА

До членовете на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС  ВРАЦА

 

 Управителният съвет на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС  ВРАЦА на основание чл. 23, ал.1 от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на 21.03.2017 г. от 17 ч. в на адрес гр. Враца, улица «Иванка Ботева»10, вх. А, ап. 2 при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет и Контрольора;
  2. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет и Контрольора на РСМСБ – Враца за дейността им до момента на Общото събрание;
  3. Смяна на  адреса на управление в гр. Роман
  4. Избор на нов УС и Контрольор на РСМСБ
  5. Разни

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез техни упълномощени представители. При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 18.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на членовете. Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на посочения адрес на сдружението.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 ДИМИТЪР СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РСМСБ – ВРАЦА

17 февруари 2017 година