Кои сме ние

 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Седалище и адрес на управление: 2240 гр. Годеч, ул. Петрова бара №7, Софийска област

Адрес на офиса наУС на НСМСБ, телефон и email за контакти: Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 15 А, п.код. 1124, телефон: 02 291 42 13, факс: 02 491 42 12, e-mail: nasmb@abv.bg       http://www.nasmb-bg.org

 1. 1.                      Основен предмет на дейност:

Националното сдружение на малкия и среден бизнес е учредено в гр. София на 17.06.2000 г., като работодателска организация, представляваща интересите на микро, малките и средни предприятия /МСП/.

Мисията на организацията е да работи за по-добра икономическа среда за развитието на МСП и за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Сдружението предоставя различни услуги на своите членове, като обучение и повишаване квалификацията на мениджърите, информационни услуги, маркетингови проучвания, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти, данъчни, счетоводни и юридически консултации, консултации при кандидатстване за получаване на грантове и за отпускане на кредити.

Последните години НСМСБ се специализира в подготовката на проекти за грантове от фондовете на ЕС и от национални финансиращи програми, в разработка и осъществяване на публично частни партньорства, в индивидуално обучение на фирмени и общински експерти и екипи за разработка и управление на проекти. Експертни звена за предоставянето на тези услуги са създадени и работят на териториален принцип, за да обслужват членовете и партньорите на Сдружението.

НСМСБ е партньор на застрахователни, банкови и финансови институции, с повечето от които има подписани споразумения за партньорство, които отразяват духа и нагласата за споделяне на опит и обединяване на ресурсите.

Понастоящем в организацията членуват юридически /вкл. организации като колективни членове/ и физически лица-мениджъри или самонаети. Членуващите в Сдружението малки и средни предприятия, които работят в отраслите: туризъм, селско стопанство /растиниевъдство, животновъдство, биологично производство и агроекология/, хранително-вкусова промишленост, телекомуникации, лека промишленост, машиностроене, транспорт, търговия, рекламна дейност и др.

Националното сдружение има изградени регионални структури в София, Пловдив, Хасково, Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Плевен, Враца, Ямбол, Кърджали, Сливен, Смолян, Пазарджик, Кюстендил, Асеновград, Хисаря, Карлово, Годеч, Трявна. Привлечени са като колективни членове браншови сдружения – Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори, Национално сдружение на малките и средни предприемачи в туризма, Национално Сдружение на малките преработватели в хранителната промишленост, Сдружение на работодателите в шивашката промишленост, Независима асоциация на млекопроизводителите, Независима асоциация на местните видео разпространители в България, Асоциация на предприемачите от микро, малък и среден бизнес в селските райони.

По отношение на своите цели, задачи и структура, Сдружението е аналогично на асоциациите на малкия и средния бизнес в страните от Европа.

НСМСБ предоставя ноу –хау, като включва предприемачи и млади хора, представители на фирмите и/или общините, в разработването на новите проекти и в дейностите по управление на текущите проекти на Сдружението, като по този начин развива техния капацитет по най-ефективния метод – обучение чрез правене. Наред с това, НСМСБ организира курсове за разработване и управление на проекти. Част от структурите на НСМСБ по места консултират местните фирми при кандидатстване по донорски програми. Консултантски капацитет е развит в градовете София, Пловдив, Хасково,  Шумен, Плевен, Кърджали, Монтана.

 

Сдружението е учредител на Национално сдружение за управление на проекти, като председателят на НСМСБ бе избран и за негов председател.

 

Системата за управление на качеството на НСМСБ е проверена, оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Област на приложение: Консултации по достъп до финансиране от банки, публични фондове (вкл. Европейски фондове) и други институции, подготовка и управление на проекти, информационни, маркетингови и други видове услуги, квалификация и обучение, организиране и провеждане на публични събития, включително и с цел представляване на членовете на организацията в диалога с централната и местната власт.

 

За своите членове и клиенти НСМСБ участва в изготвяне на бизнес планове за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските фондове, включително обучение на проектни и финансови мениджъри.    Изготвя Бизнес планове за привличане на инвестиции от фондове за рисков капитал и други финансови източници,  Бизнес планове и технико-икономически обосновки за искане на кредити от наши и чужди банки. Предоставя на услуги чрез Депозитара на проекти и изобретения.

Чрез своя Център за професионално обучение и образование се обучават мениджъри, среден управленски персонал и изпълнители с различни форми на обучение. Застъпено е неформалното обучение на възрастни и използването на иновативни методи и техники на обучение в стратегически сектори на българската икономика – туризъм, селско стопанство, енергетика/ВЕИ и ИКТ.

Изготвя Инвестиционни проекти. Предоставя правни консултации в областите: търговско, данъчно, патентно, гражданско и наказателно съдопроизводство.

Организира и провежда на конференции, общи събрания, семинари, бизнес-форуми, участие в изложби и други местни и международни прояви от “А” до “Я” (посрещане, настаняване, зали, секретариати, мултимедийно осигуряване, преводачески уредби и превод – симултантен и консекютив, транспорт, социални програми и др.).   Предоставя Консултации по създаване на предприятия, разделяне, отделяне и събирания, строителни начинания, строителен надзор и разрешения за ползване на обекти, производство по несъстоятелност, реализация на идеи и др. подобни.Предоставя пазарни проучвания и прогнози;

 

 1. 2.                     Добри практики по еврофондовете – брой разработени проекти, от които брой одобрени проекти за финансиране от еврофондовете:

НСМСБ изпълни значими проекти, свързани с оптимизиране на бизнес средата в България:

 1. “Привличане на малкия и среден бизнес за активно противодействие на корупцията” – по програма ФАР “Развитие на гражданското общество”;
 2. 2.      „Българският модел на публично – частното партньорство за борба с корупцията“програма ФАР „Развитие на гражданското общество“ 2002 г.
 3. “GO NETWORK – Създаване на мрежа от кредитно-гаранционни организации в Югоизточна и Централна Европа” по програма INTERREG III B CADSES.

С участието си в „GONETWORK” през 2004–2006 г., НСМСБ стана една от първите български неправителствени организации, изпълнила успешно проект финансиран от структурните фондове.

Всички одобрени проекти, на НСМСБ, са свързани с привличане на малкия и среден бизнес в публично – частни партньорства, както и с повишаване на конкурентоспособността на МСП.

Проектите които Сдружението e изпълнило до момента са:

 1. 1.       “REVITA” Трансформиране на малки и средни железопътни гари в многоцелеви местни центрове за услуги, по програма INTERREG III B CADSES;
 2. “RIMADIMA” – Управление на риска, управление при бедствия, предотвратяване на природни бедствия в планински и/или горски райони, по програма INTERREG III B CADSES;
 3. “TELMI” – Международна европейска интеграция на пазара на труда чрез информационни технологии, по програма INTERREG III B CADSES;
 4. “EU.CERTI.CON” – Издаване на Европейски сертификати в строителството, по програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”;
 5. „Предоставяне на практически знания на МСП и НПО от 8 общини за Европейските фондове” – по програма ФАР “Развитие на гражданското общество”.
 6. „Югоизточна Европейска Бизнес Мрежа – SEE Net” – Проект, финасиран от Европейската комисия по Програма за подпомагане на бизнеса
 7. “EUFACINET” – Създаване на методика за фасилитиране обучението и надграждането на квалификациите на човешките ресурси, използвайки работните ситуации, програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”;
 8. „TIR” – Проект, финансиран от Европейската комисия по Програма Прогрес за преструктурирате на текстилния бранш.
 9. SOCIALSME – Устойчивост и социална отговорност чрез учене в МСП Програма Леонардо да Винчи
 10. 10. CREATIN – Creativity Techniques for Innovation in Products and Services, Програма Леонардо да Винчи.

11.“More dialogue – more cooperation”, Europe Aid for Turkey for establishment of Bulgarian – Turkish Business Forum of SMEs.

12. „Зелена енергия – Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица” – ОП”Регионално развитие”, партньор по проекта.

13.“European Citizens working for the global   development agenda”, Europe Aid/126341/C/ACT/Multi to fight against poverty

14. ICT-4 LLL – План за действие за ИКТ-подкрепа на ученето през целия живот- No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA

15. „ORBEK – Introduction of contemporary system for prevention, early warning and reduction of risk in disasters, damages and accidents“.

16. South-Eastern European Network on Balkans-Cross-Border Region Bulgaria-Turkey -2007CB16IPO008-2009-051

 1. South East European Network on Balkans – Cross border region – BG-RS 2007CB16IPO006-2009-1-31
 2. Проект 23/321/01248 „Мобилен център за бизнес услуги в Община Годеч“ по Мярка 321 по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 3. „Е-commerce in support of exports from the cross-border region Strumica-Kyustendil” –BG-MK 2007CB16IPO007-2011-2-92.
 4. Трансгранично сътрудничество на жени предприемачи- Заедно в бизнеса“ Cros border region BG-TR № 2007CB16IPO008-2011-2-014
 5. Развитие и подобряване на лидерски умения за млади мениджъри по време на криза: иновативен пакет за обучение на европейските млади професионалисти „No: 2012-1-CY1-LEO05-02319, Програма Леонардо да Винчи.
 6. “Youth Career Development, Employment, Entrepreneurship Networking and Transfer” BG-RS 2007CB16IPO006-2011-2-138
 7. Проект „Developing a regional distinctive socio-economic identity in cross-border area Olt-Plewen” – Разработване на регионална социлано- икономическа активност в транграничния регион Олт-Плевен“ 27850/11.04.2012
 8. Проект „Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени”, одобрен за финансиране по Без граници-Компонент 1- Фаза 2, Бюджетна линия BG051PO001-7.0.07 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.

25.Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово“, одобрен за финансиране по Без граници-Компонент 1- Фаза 2, Бюджетна линия BG051PO001-7.0.07 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.

26. Проект  “Heritage Story Telling – Quality Interpretation”, Договор № 2013-1-BG1-LEO05-08769, по дейност „Трансфер на иновации”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот” на ЕС .

27. Проект по Еразмус за млади предприемачи , № 30 G-ENT-CIP-12-EN001C051, Erasmus for Young Entrepreneurs.

28. Проект 23/321/01540, „Разширяване дейността на мобилен център за бизнес услуги в Община Годеч“по Мярка 321 по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

29. Проект „Предприемачество в мрежа и трансфер на практики за заетост и кариерно развитие на младежта“2007CB16IPO008-2013-3-026, финансиран по Програма за Транс гранично сътрудничество БГ-ТР 2007CB16IPO008.

Национално сдружение на малкия и среден бизнес e изпълнило  и договори:

 1. С Върховна касационна прокуратура за дейности по осигуряване на публичност по проект „Развитие на човешките ресурси в областта на  международното правно сътрудничество по наказателни въпроси“  по организиране на събития по информиране на обществеността, осигуряване на на хотел и зала, регистрация на участниците, подготовка и отпечатване наинформациоони материали,  осигуряване  на техническо оборудване  и кетъринг,
 2. Провеждане на интензивен обучителен семинар за общински служители в община Перник  за усвояване на практически умения за разработване на проекти, кандидатстващи  за финансиране  от Европейските фондове.

3.  По Проект „Мерки за осигуряване на публичност  на проект  „Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество  по наказателни въпроси” към Върховна касационна прокуратура.

4. Консултантска услуга, включваща осигуряване на законосъобразно протичане и цялостно управление на дейностите от проектите до окончателното им изпълнение и изплащане на стойността им»към община проект Летница по  ПРСР, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

5.  Актуализация на стратегическата рамка за постигане на устойчиво развитие на Община Павликени- изработване на проектнии фишове като основа за изготвяне на технически проекти и апликационни пакети за изпълнение на Общинския план за развитие.

6.  Финансово управление и отчитане на проект „Реконструкция на централен площад „Свобода“ в гр. Павликени, мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г.

7. Консултански услуги за управление на проект „Улично осветление на Община Бобошево- Преустройство“ мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г.

8.  Провеждане на обучения на заети лица над 55 години в Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология“Майчин дом“ ЕАД, град София.

9.  Договори от организация и подготовка на проекти, до подаването и успешното им договаряне във връзка с кандидастване пред Международен фонд Козлодуй.

10.  Техническа помощ по управление и отчитане на проект „Повишаването на качеството на живот и създаване на условия за развитие на местния бизнес в община Смядово“, мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г.

11.  Юридически услуги за изготвяне на тръжни процедури по проект „Повишаването на качеството на живот и създаване на условия за развитие на местния бизнес в община Смядово“, мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г.

12. Предоставяне на консултантски услуги за формулиране и реализиране на местни политики в община Пирдоп”.

13.  Обучение на 30 безработни лица регистрирани в ДБТ Видин от уязвимите групи на пазара на труда по проект BG051PO001-1.1.09-0071 “Нови възможности“.

14. Консултанска услуга за„Организиране и провеждане на обучения, семинари и информационни мероприятия за нуждите на „МИГ Брезово, Братя Даскалови “

15.  Провеждане на обучения на заети лица над 55 години в УМБАЛ в „Свети Георги“ ЕАД, град Пловдив.

16.  Организиране и провеждане на планирани от „МИГ- Берковица Годеч“ обучения.

НСМСБ изпълнява и договори по обществени поръчки :

1. Управление на проект  „Реконструкция на улично осветление в Община Вършец, мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г.

2. Консултанска услуга по финансов мониторинг по проект „Сагитариус: Стартиране на местно предприемачество в областта на местното предприемачество в областта на културното  и природно наследство: стратегии и средства за обединяване на усилията, опазване на и мобилизиране на културното богатсво, усвояване на опит“, финансиран по Програмата на Югоизточна Европа 2007-2013.“

3. Финансово управление и отчитане на проект № 04/321/01523 „Модернизиране на Народно читалище „Братство – 1884“ за предоставяне на основни услуги за населението в гр. Павликени”.

4.  Финансово управление и отчитане на проект № 12/321/01337 „Ремонт и подобряване на Културен център-Читалище „Христо Ботев-1926“.

 1. 3.                     Партньорски взаимоотношения с други институции и фирми:

 

При реализирането на своята дейност НСМСБ представлява своите членове в диалога с централната и местните власти и партнира с неправителствените организации. Сдружението работи успешно с Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

В последните години НСМСБ активно сътрудничи с местните власти по създаването, актуализирането и реализацията на общински и областни програмни документи. Особено ползотворно партньорство се осъществява с община Батак, Мездра, Монтана, Трявна, Търговище, Ямбол, Асеновград, Разлог, Перник, Своге, София, Пловдив, Брезово, Марица, Първомай, Плевен, Свищов и др. Работата с местните власти и натрупаният опит са сериозен капитал на Сдружението.

 

Заедно с Центъра за Икономическо Развитие НСМСБ е участник в разработването на модел за изграждането на Интернет база данни с информация за малките и средните фирми в България, като част от ECON.BG – икономическият портал на България.

 

Организацията, осъществява съвместни проекти с Асоциация на българските градове и региони, Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”, СУ”Св. Климент Охридски”, Национално Сдружение за Управление на Проекти, Асоциация по мениджмънт и предприемачество, Българска Агенция за Регионално Развитие, БАН, БАСЕТ и др. Засилено е взаимодействието с Българската Търговско-Промишлена Палата, Българска Стопанска Камара, Съюз за Стопанска Инициатива, Национална Занаятчийска Камара  и други работодателски организации. Активни са контактите с Федерацията за Реформа в Местното Самоуправление, БАРДА, Центъра за Развитие на Предприемачеството и други неправителствени организации, подпомагащи регионалното и икономическото развитие.

 

В международен план се осъществяват съвместни инициативи със сродните организации в Европа. Изпълнени са съвместни проекти с партньори от 22 европейски страни.

 

НСМСБ чрез своя Консултативен и Експертен съвет изработи: Харта на малкия и среден бизнес, документите по статута и функциите на Общинския гаранционен фонд на Столична община и редица други документи, които е предоставило на партньори и институции за ползване.

 

Представители на НСМСБ участваха в работата по създаване и приемане на някои от най-важните закони и поправки на закони, довели до подобряване на бизнес-климата, като Закона за малките и средни предприятия, Закона за ограничаване на административното регулиране на стопанската дейност, Закона за устройство на територията, Закона за далекосъобщенията.

 

НСМСБ е член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Сдружението активно участва в създаването и развитието на Местните Инициативни Групи, които реализират политиката на Водено от Общността Местно Развитие.

 

Учреден е и действа Открит форум за диалог на малкия и среден бизнес със Столична община, чийто стратегически партньор е Столичният гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

 

Организацията си постави задачата да задълбочи досегашните успешни взаимодействия с общините и областните администрации за валоризиране на местните ресурси с цел устойчиво социално-икономическо развитие, включително валоризирането на културно-историческото и природно наследство чрез публично – частни партньорства и културно предприемачество за осъществяване на регионални политики.