• Home »
  • Актуално »
  • ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИ/ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИ/ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИ/ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ

 

 Относно: Организиране на Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика – конференция с международно участие

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Като част от изпълнението на националните приоритети за развитие на икономика, базирана на знанието и иновациите, Министерството на икономиката съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП организират международна конференция на тема „Индустрия 4.0 – Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика“.

Проявата се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“.

Конференцията е с международно участие и ще се проведе на 31 март 2017 г. в София Тех Парк и има за цел да насочи общественото внимание върху значимостта на дигитализацията и нейната роля за повишаване на производителността и конкурентоспособ­ността на българската икономика. Освен да представи водещ международен опит, приоритет на Министерство на икономиката е да се подкрепи въвеждането на дигиталните технологии и съвременните методи за производство и иновации.

Очаква се в Конференцията да вземат участие водещи европейски лектори, които да представят добри практики за подкрепа на дигитализацията на индустрията.

Основната цел на проявата е да насочи общественото внимание върху значимостта на дигитализацията и нейната роля за повишаване на производителността и конкуренто­способ­ността на българската икономика. Освен да представи водещия международен опит, събитието ще предостави платформа и възможности на българските малки и средни предприятия да се запознаят с чуждестранните добри практики при внедряване на дигиталните технологии, да установят преки контакти с международни водещи компании от различни сектори.

ИАНМСП отправя покана за участие в „Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика“ към заинтересовани български фирми и организации.

Моля за Вашето съдействие за разпространение на настоящата покана сред Вашите членове.

При интерес за участие в Конференцията, предприятията следва да изпратят попълнена регистрационна форма, в срок до 28.03.2017 г. на e-mail: n.georgieva@sme.government.bg или е.ivanova@sme.government.bg.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02/940 79 77 или г-жа Евелина Иванова – 02/940 79 78.

 Участието в конференцията с международно участие  е безплатно. 

  Приложения:

Регистрационна форма

Проект на програма

                                                                  Program Industry 4.0_BG Reg Form 4.0